Head of Operations

Employer
Natural Resources Wales (NRW)
Location
Wales (GB)
Salary
Salary up to £72,627 plus generous pension and potential relocation.
Closing date
16 Jun 2023

View more

Sector
Environmental
Responsibilities
Operations
Position/Level
Department Head
Contract Type
Permanent

Head of Operations – South West Wales

Flexibly based, however due to the operational nature of this role, the successful candidate will need to be visible regularly within the area to meet staff, stakeholders and customers. Travel across South West Wales will be routine, with less frequent travel required across Wales more widely as a member of Natural Resources Wales’ Leadership Team.

Salary up to £72,627 plus generous pension and potential relocation.

Natural Resources Wales (NRW) is an ambitious organisation with a unique legislative remit that is breaking new ground in the sustainable management of Wales’ precious natural resources. When natural resources and ecosystems flourish, society and the economy also thrive. Established in 2013 by Welsh Government, this pan-Wales organisation of 2400 people with a budget of £242m is the first of its kind in the world to bring together the tools needed to manage, maintain, enhance and sustain natural resources. The organisation wants to be one of the first to leave the natural environment in a better state than it found it in and to help improve the well-being and prosperity of the people of Wales.

A vacancy has arisen in NRW’s Operations Leadership Team, offering a rare opportunity for someone to help achieve this and support the development of NRW into a high performing organisation, putting the organisation’s values front and centre. The role gives exceptional scope for someone with a passion for the natural environment, operational delivery, internal and external collaboration to make a real difference on a significant scale.

The Head of Operations for South West Wales will lead a team of c160 across Pembrokeshire, Carmarthenshire, Neath & Port Talbot and Swansea. With a budget of £12m, you will be delivering the sustainable management of South West Wales’ natural resources by helping tackle the climate and nature emergencies and minimising pollution. You will lead the delivery of NRW’s place-based strategy for South West Wales, working closely with diverse stakeholders, optimising economic prosperity and the sustainable management of Wales’ natural resources. This delivery is very broad and encompasses the sustainable management of NRW’s extensive woodlands (for timber products, recreation, biodiversity and climate), managing its national nature reserves, flood and coastal risk management, being an effective environmental regulator, fulfilling NRW’s Category 1 incident management duties (including flood related events), environmental monitoring and advising on environmental management and ensuring NRW participates fully in the work of Public Service Boards in South West Wales. You will be a strong advocate for NRW’s work and be proud to serve the people of Wales by being connected, bold, caring and resourceful.

Someone who has the passion and energy to help achieve these goals will be well suited to this opportunity. It will be complex and challenging, but the scope for making a real difference will make it enormously worthwhile.  The closing date for applications is Friday 16th June 2023. For further information, including how to apply, please click on this link: www.odgers.com/89114 or call the Odgers Wales team for a confidential conversation in English or Welsh on 02920 783 050.

 

Pennaeth Gweithrediadau – De-orllewin Cymru

Mae’r lleoliad yn hyblyg, ond am fod y rôl hon mewn gweithrediadau, bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn weladwy yn yr ardal yn rheolaidd er mwyn cwrdd â staff, rhanddeiliaid a chwsmeriaid. Bydd teithio rheolaidd ar draws De-orllewin Cymru, a bydd angen teithio’n llai rheolaidd ar hyd Cymru yn ehangach fel aelod o Dîm Arwain Cyfoeth Naturiol Cymru.

Cyflog hyd at £72,627 ynghyd â phensiwn hael a’r posibilrwydd o adleoli.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn sefydliad uchelgeisiol sydd â chylch gwaith unigryw sy’n torri tir newydd o ran rheoli adnoddau naturiol gwerthfawr Cymru yn gynaliadwy. Pan fydd adnoddau naturiol ac ecosystemau yn ffynnu, mae cymdeithas a’r economi yn ffynnu hefyd. Sefydlwyd CNC yn 2013 gan Lywodraeth Cymru. Mae’r sefydliad yn gweithredu ledled Cymru ac yn cyflogi dros 2400 o bobl, gyda chyllideb o £242m, a dyma’r sefydliad cyntaf o’i fath yn y byd i ddod â’r holl offer angenrheidiol ynghyd i reoli, cynnal a gwella adnoddau naturiol. Mae’r sefydliad yn dymuno bod yn un o’r rhai cyntaf i adael yr amgylchedd naturiol mewn gwell cyflwr nag yn y gorffennol a helpu i wella llesiant a ffyniant pobl Cymru.

Mae swydd wag wedi codi yn Nhîm Arwain Gweithrediadau CNC, cyfle prin i rywun helpu i gyflawni hyn a chefnogi datblygiad CNC i fod yn sefydliad sy’n perfformio’n rhagorol, gan roi lle canolog i werthoedd y sefydliad. Mae’r rôl yn gyfle rhagorol i rywun sy’n angerddol dros yr amgylchedd naturiol, cyflawni gweithrediadau, a chydweithio’n fewnol ac yn allanol er mwyn cael gwneud gwahaniaeth gwirioneddol ar raddfa sylweddol.

Bydd Pennaeth Gweithrediadau De-orllewin Cymru yn arwain tîm o 160 ar draws Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe. Gyda chyllideb o £12m, byddwch yn sicrhau y caiff adnoddau naturiol De-orllewin Cymru eu rheoli’n gynaliadwy drwy helpu i fynd i’r afael â’r argyfyngau hinsawdd a natur a lleihau llygredd. Byddwch yn arwain ar y gwaith o gyflawni strategaeth CNC sy’n seiliedig ar leoedd ar gyfer De-orllewin Cymru, gan weithio’n agos gyda rhanddeiliaid amrywiol, gwneud y gorau o ffyniant economaidd a rheoli adnoddau Cymru’n gynaliadwy. Mae’r gwaith cyflwyno yn eang iawn ac yn cwmpasu rheoli coetiroedd helaeth Cyfoeth Naturiol Cymru yn gynaliadwy (ar gyfer cynhyrchion pren, hamdden, bioamrywiaeth a’r hinsawdd), rheoli gwarchodfeydd natur cenedlaethol y sefydliad, rheoli peryglon llifogydd ac arfordirol, bod yn rheoleiddiwr amgylcheddol effeithiol, cyflawni dyletswyddau rheoli digwyddiadau Categori 1 Cyfoeth Naturiol Cymru (gan gynnwys digwyddiadau cysylltiedig â llifogydd), monitro amgylcheddol a chynghori ar reoli amgylcheddol a sicrhau bod CNC yn cymryd rhan lawn yng ngwaith Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn Ne-orllewin Cymru. Byddwch yn eiriolwr cryf dros waith CNC ac yn falch o wasanaethu pobl Cymru drwy fod wedi’ch cysylltu, yn feiddgar, yn ofalgar ac yn ddyfeisgar.

Bydd rhywun sydd â’r angerdd a’r egni i helpu i gyflawni’r nodau hyn yn addas iawn ar gyfer y cyfle hwn. Bydd yn swydd gymhleth a heriol, ond bydd y gallu i wneud gwahaniaeth gwirioneddol yn rhoi boddhad mawr. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener 16 Mehefin 2023. I gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys sut i wneud cais, cliciwch ar y ddolen hon: www.odgers.com/89114 neu ffoniwch dîm Odgers Cymru am sgwrs gyfrinachol yn Gymraeg neu Saesneg ar 02920 783 050.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert