Appointment of Board Members

Location
Wales
Salary
36 days per year - £350 per day plus reasonable expenses
Posted
10 Jul 2018
Closes
09 Aug 2018
Ref
67382
Position/Level
Board
Responsibilities
Executive Management
Contract Type
Part-time
Language
English

Natural Resources Wales

Appointment of Board Members

36 days per year - £350 per day plus reasonable expenses

The Welsh Government is seeking five members for the Board of Natural Resources Wales (NRW) – could you be one of the people we are looking for? Are you someone who cares about Wales – its environment, economy, culture and the well-being of future generations? 

If you believe you possess the passion, drive and ambition to help lead an organisation responsible for sustainably managing and maintaining Wales’ natural resources, then a position as a Board member of NRW might be for you.

If you are dynamic, committed and innovative and would like to help NRW to meet the challenges ahead, apply now. We’d like to hear from you if you have senior experience in any of the following areas: finance/commercial; science; communications/marketing/customer service, environmental conservation/biodiversity and landscape management. We are looking for at least two members who have the ability to communicate in Welsh in any of the fields above.

It is the policy of the Welsh Government to promote and integrate equality of opportunity into all aspects of its business including appointments to public bodies. Applications are welcomed and encouraged from all groups and we ensure that no eligible candidate for public office receives less favourable treatment on the grounds of age, disability, sex, marital status, sexual orientation, gender reassignment, race, religion or belief, or pregnancy and maternity. The principles of fair and open competition will apply and appointments will be made on merit.

The Welsh Government acknowledges the importance of developing and growing bilingual capabilities in public appointments in Wales, and welcomes applications from candidates who demonstrate their capability to work in both English and Welsh.

For further details and to apply please click on the Apply button or for queries contact the Odgers Berndtson team in Cardiff on 02920 783 050.

The closing date for receipt of applications is Thursday 9 August 2018. Application forms received after this date will not be considered. It is expected that interviews will be held during September.

A large print, Braille or audio version of this advert can be obtained by request from 03000255454.

CYFOETH NATURIOL CYMRU

Penodi Aelodau’r Bwrdd

36 diwrnod y flwyddyn – £350 y dydd a threuliau rhesymol

Mae Llywodraeth Cymru yn chwilio am bum aelod i ymuno â Bwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru – a allech chi fod yn un o’r bobl yr ydym yn chwilio amdanynt? A ydych chi’n  rhywun sy’n poeni am Gymru – ei hamgylchedd, economi, diwylliant a llesiant cenedlaethau’r dyfodol?

Os ydych o’r farn bod gennych yr angerdd, y symbyliad a’r uchelgais i helpu i arwain sefydliad sy’n gyfrifol am reoli a chynnal adnoddau naturiol Cymru mewn modd cynaliadwy, beth am ystyried bod yn Aelod o Fwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru?

Os ydych chi’n unigolyn dynamig, ymrwymedig a blaengar ac os hoffech helpu Cyfoeth Naturiol Cymru i wynebu’r heriau sydd o’n blaenau, gwnewch gais nawr. Hoffem ni glywed gennych os oes gennych brofiad ar lefel uchel o fewn un o’r meysydd canlynol: cyllid/masnach, gwyddoniaeth, cyfathrebu/ marchnata/gwasanaeth i gwsmeriaid, cadwraeth amgylcheddol/bioamrywiaeth a rheoli tirwedd.

Byddem yn croesawu ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg sy’n arbenigo o fewn un o’r meysydd uchod.

Mae gan Lywodraeth Cymru bolisi i hyrwyddo ac integreiddio cyfle cyfartal ym mhob agwedd ar ei busnes, gan gynnwys penodi i gyrff cyhoeddus. Croesewir ac anogir ceisiadau gan bob grŵp o bobl ac rydym yn sicrhau na chaiff unrhyw ymgeisydd cymwys ar gyfer swydd gyhoeddus ei drin yn llai ffafriol ar sail oedran, anabledd, rhyw, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, hil, crefydd neu gred, neu feichiogrwydd a mamolaeth. Bydd egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored yn berthnasol a gwneir penodiadau ar sail teilyngdod.

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd datblygu a chynyddu galluoedd dwyieithog mewn penodiadau cyhoeddus yng Nghymru, ac mae'n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn y Gymraeg a'r Saesneg.

I gael rhagor o fanylion ac i wneud cais cliciwch ar y botwm ‘apply’ neu ar gyfer ymholiadau cysylltwch ag Odgers Berndtson yng Nghaerdydd ar 02920 783 050.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Iau 9 Awst 2018. Ni chaiff ffurflenni cais a ddaw i law ar ôl y dyddiad hwn eu hystyried. Disgwylir y caiff cyfweliadau eu cynnal yn ystod mis Medi.

Similar jobs

Similar jobs